The Chainsmokers & Drew Love - Somebody แปลเพลงสากล

Somebody เป็นเพลงของคู่หูนักอิเล็กทรอนิกส์ชาวอเมริกัน The Chainsmokers ได้ร่วมร้องกับนักร้อง R&B ชาวอเมริกัน Drew Love เพลงได้ถูกเขียนโดย Andrew Taggart, Emily Warren, Drew Love และดำเนินการผลิตโดย The Chainsmokers เพลงได้ถูกเปิดตัวผ่านทาง Disruptor Records และ Columbia Records ใน 20 เมษายน 2018 เป็นซิงเกิลที่สี่จากอัลบั้มสตูดิโอที่กำลังจะมาของ The Chainsmokers ในเนื้อร้องของเพลงพูดเกี่ยวกับการต่อสู้และความสำคัญของการอยู่กับตัวคุณเองจริงๆ ในขณะที่ทุกคนรอบตัวคุณนั้นอยู่กับออบเจ็คและสิ่งของ วันนี้เราจะมาแปลเพลงนี้กัน

คำแปลเพลง

In the town full of fancy cars and
Crowded bars and supermodels
Looks exactly the way it did inside my head
When I dreamed about it
All the things I could live without
I need 'em now 'cause they're all around me
Only thing that I can't afford is to lose myself
Tryna be somebody, somebody

ในเมืองที่เต็มไปด้วยรถหรูหรามากมาย
และมีบาร์อยู่อย่างแออัดและทั้งมีนางแบบ
ดูเหมือนว่านี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของฉัน
เมื่อฉันฝันถึงมัน
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถขาดได้
ฉันต้องการมันแล้วตอนนี้ เพราะมันอยู่รอบตัวฉันเลย
สิ่งเดียวที่ฉันไม่สามารถแลกได้คือสูญเสียความเป็นตัวเอง
เพื่อที่จะพยายามเป็นใครสักคน

You should've known better
Than to listen to your heart again
People change with the weather
(You know, just know what I like)
I don't really like anybody
So don't tell me I'm like anybody else
You put it back together
Don't let it fall apart again
People change with the weather

คุณควรจะรู้ว่าเอาไว้ดีกว่า
การรอฟังเสียงหัวใจของคุณอีกครั้ง
ผู้คนเปลี่ยนไปตามสิ่งรอบข้าง
(คุณรู้ว่าฉันชอบอะไร)
ฉันไม่ชอบใครต่อใครจริงๆ
ดังนั้น ไม่ต้องบอกฉันว่าฉันชอบใครต่อใคร
คุณใส่มันกลับเข้าด้วยกันอีกครั้ง
อย่าปล่อยให้มันแตกสลายอีกครั้ง
ผู้คนเปลี่ยนไปตามสิ่งรอบข้าง

In the town full of fancy cars and
Crowded bars and supermodels
Looks exactly the way it did inside my head
When I dreamed about it
All the things I could live without
I need 'em now 'cause they're all around me
Only thing that I can't afford is to lose myself
Tryna be somebody, somebody

ในเมืองที่เต็มไปด้วยรถหรูหรามากมาย
และมีบาร์อยู่อย่างแออัดและทั้งมีนางแบบ
ดูเหมือนว่านี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของฉัน
เมื่อฉันฝันถึงมัน
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถขาดได้
ฉันต้องการมันแล้วตอนนี้ เพราะมันอยู่รอบตัวฉันเลย
สิ่งเดียวที่ฉันไม่สามารถแลกได้คือสูญเสียความเป็นตัวเอง
เพื่อที่จะพยายามเป็นใครสักคน

Somebody
Somebody
(You know, just know what I like)
Somebody

ใครบางคน
ใครบางคน
(คุณรู้ว่าฉันชอบอะไร)
ใครบางคน

In my head I knew better (in my head I knew better)
I won't blame it on my faults again
I know I should forget her
(You know, just know what I like)
I don't really like anybody
So don't tell me I'm like anybody else

ในหัวของฉันฉันรู้ดี (ในหัวของฉันฉันรู้ดี)
ฉันจะไม่โทษมันว่าเป็นความผิดของฉัน
ฉันรู้ว่าฉันควรลืมเธอ
(คุณรู้ว่าฉันชอบอะไร)
ฉันไม่ชอบใครต่อใครจริงๆ
ดังนั้น ไม่ต้องบอกฉันว่าฉันชอบใครต่อใคร

In the town full of fancy cars and
Crowded bars and supermodels
Looks exactly the way it did inside my head
When I dreamed about it
All the things I could live without
I need 'em now 'cause they're all around me
Only thing that I can't afford is to lose myself
Tryna be somebody, somebody

ในเมืองที่เต็มไปด้วยรถหรูหรามากมาย
และมีบาร์อยู่อย่างแออัดและทั้งมีนางแบบ
ดูเหมือนว่านี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของฉัน
เมื่อฉันฝันถึงมัน
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถขาดได้
ฉันต้องการมันแล้วตอนนี้ เพราะมันอยู่รอบตัวฉันเลย
สิ่งเดียวที่ฉันไม่สามารถแลกได้คือสูญเสียความเป็นตัวเอง
เพื่อที่จะพยายามเป็นใครสักคน

Somebody, somebody, somebody
Somebody, somebody
(You know, just know what I like)
Somebody, somebody
Somebody, somebody
(You know, just know what I like)

ใครบางคน ใครบางคน ใครบางคน
ใครบางคน ใครบางคน
(คุณรู้ว่าฉันชอบอะไร)
ใครบางคน ใครบางคน
ใครบางคน ใครบางคน
(คุณรู้ว่าฉันชอบอะไร)

'Cause I don't really like anybody
So don't tell me I'm like anybody
'Cause I don't really like anybody
So don't tell me I'm like anybody

เพราะฉันไม่ชอบใครต่อใครจริงๆ
ดังนั้น ไม่ต้องบอกฉันว่าฉันชอบใครต่อใคร
เพราะฉันไม่ชอบใครต่อใครจริงๆ
ดังนั้น ไม่ต้องบอกฉันว่าฉันชอบใครต่อใคร

In the town full of fancy cars and
Crowded bars and supermodels
Looks exactly the way it did inside my head
When I dreamed about it
All the things I could live without
I need 'em now 'cause they're all around me
Only thing that I can't afford is to lose myself
Tryna be somebody, somebody

ในเมืองที่เต็มไปด้วยรถหรูหรามากมาย
และมีบาร์อยู่อย่างแออัดและทั้งมีนางแบบ
ดูเหมือนว่านี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของฉัน
เมื่อฉันฝันถึงมัน
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถขาดได้
ฉันต้องการมันแล้วตอนนี้ เพราะมันอยู่รอบตัวฉันเลย
สิ่งเดียวที่ฉันไม่สามารถแลกได้คือสูญเสียความเป็นตัวเอง
เพื่อที่จะพยายามเป็นใครสักคน

Somebody, somebody
Somebody, somebody
(You know, just know what I like)
Somebody, somebody
Somebody, somebody
(You know, just know what I like)
Lose myself tryna be somebody
Lose myself tryna be somebody

ใครบางคน ใครบางคน
ใครบางคน ใครบางคน
(คุณรู้ว่าฉันชอบอะไร)
ใครบางคน ใครบางคน
ใครบางคน ใครบางคน
(คุณรู้ว่าฉันชอบอะไร)
สูญเสียความเป็นตัวเอง โดยพยายามเป็นใครสักคน
สูญเสียความเป็นตัวเอง โดยพยายามเป็นใครสักคน