Zedd & Alessia Cara - Stay แปลเพลงสากล

Stay เป็นเพลงของนักดนตรีและโปรดิวเซอร์เพลงอิเล็กทรอนิกส์ชาวรัสเซีย-เยอรมัน Zedd และนักร้องหญิงชาวแคนาดา Alessia Cara เพลงได้ถูกเปิดตัวเป็นซิงเกิลใน 23 กุมภาพันธ์ 2017 ผ่านทางค่ายเพลง Interscope Records และ Music video ของเพลงได้ถูกเผยแพร่บน YouTube ใน 18 เมษายน 2017 เพลงได้ถูกโดย Linus Wiklund, Sarah Aarons, Anders Frøen, Alessia Caracciolo, Anton Zaslavski และ Jonnali Parmenius ในขณะที่ควบคุมการผลิตโดย Zedd และ Linus Wiklund ในเนื้อเพลงนั้นพูดเกี่ยวกับผู้ชายที่กำลังจะไปจากผู้หญิงเมื่อพวกเขาได้เติบโต และเธอจึงขอให้เขาอยู่กับเธอก่อนสักพักหรือสักนาทีก็ยังดีก่อนที่เขาจะจากไป วันนี้เราจะมาแปลเพลงนี้กัน

คำแปลเพลง

Waiting for the time to pass you by
Hope the winds of change will change your mind
I could give a thousand reasons why
And I know you, and you've got to

กำลังรอเวลาที่จะผ่านคุณไป
หวังว่าลมของการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนความคิดของคุณ
ฉันสามารถบอกได้เป็นพันเหตุผลว่าทำไม
และฉันรู้จักคุณ และคุณเช่นกัน

Make it on your own, but we don't have to grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a thousand reasons why
But you're going, and you know that

ตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง แต่เราไม่จำเป็นต้องเติบโต
เราสามารถเป็นเด็กได้ตลอดไป
นั่งอยู่บนโซฟาของฉัน ดื่มเหล้ารัมและโคล่า
นั่งอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น
ฉันสามารถบอกได้เป็นพันเหตุผลว่าทำไม
แต่คุณกำลังจะไป และคุณรู้ดี

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay

สิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่ก่อน
เพียงแค่ใช้เวลาของคุณ
แม้ว่านาฬิกากำลังหมุน อยู่ก่อน
สิ่งที่คุณต้องทำคือรอสักครู่
ส่งมือของคุณมาให้ฉัน
แม้ว่านาฬิกากำลังหมุน อยู่ก่อน

All you have to do is
All you have to do is stay

สิ่งที่คุณต้องทำคือ
สิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่กับฉันก่อน

Won't admit what I already know
I've never been the best at letting go
I don't wanna spend the night alone
Guess I need you, and I need to

ไม่ต้องยอมรับในสิ่งที่ฉันรู้แล้ว
ฉันไม่ใช่คนดีที่สุดที่จะปล่อยให้คุณไป
ฉันไม่ต้องการอยู่คนเดียวในตอนกลางคืน
เดาว่าฉันต้องการคุณ และฉันจำเป็นต้องมีคุณ

Make it on my own, but I don't wanna grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a million reasons why
But you're going, and you know that

ตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง แต่เราไม่จำเป็นต้องเติบโต
เราสามารถเป็นเด็กได้ตลอดไป
นั่งอยู่บนโซฟาของฉัน ดื่มเหล้ารัมและโคล่า
นั่งอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น
ฉันสามารถบอกได้เป็นล้านเหตุผลว่าทำไม
แต่คุณกำลังจะไป และคุณรู้ดี

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay

สิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่ก่อน
เพียงแค่ใช้เวลาของคุณ
แม้ว่านาฬิกากำลังหมุน อยู่ก่อน
สิ่งที่คุณต้องทำคือรอสักครู่
ส่งมือของคุณมาให้ฉัน
แม้ว่านาฬิกากำลังหมุน อยู่ก่อน

All you have to do is
All you have to do is stay

สิ่งที่คุณต้องทำคือ
สิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่กับฉันก่อน

All you have to do is stay
So stay, yeah

สิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่กับฉันก่อน
อยู่ก่อน อยู่ก่อน

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay
All you have to do is stay

สิ่งที่คุณต้องทำคือรอก่อนสักนาที
เพียงแค่ใช้เวลาของคุณ
แม้ว่านาฬิกากำลังหมุน อยู่ก่อน
สิ่งที่คุณต้องทำคือรอสักครู่
ส่งมือของคุณมาให้ฉัน
แม้ว่านาฬิกากำลังหมุน อยู่ก่อน
สิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่ที่นี่ก่อน